Home  Reverse Dictionary  Customize  Browse Dictionaries   Help

OneLookWords and phrases matching your pattern:
Sort by: (New!) Alpha, Commonness, Length
Filter by commonness: All, Common words and phrases, Common words
Filter by part of speech: All, common nouns, proper names, adjectives, verbs, adverbs

(In parentheses is the number of dictionaries in which OneLook found the word.)

1. Ru (38)
2. cru (29)
3. uru (15)
4. gru (14)
5. kru (13)
6. lru (13)
7. bru (11)
8. fru (10)
9. iru (10)
10. pru (10)
11. aru (9)
12. tru (9)
13. Dru (8)
14. eru (8)
15. mru (8)
16. hru (7)
17. oru (7)
18. sru (7)
19. wru (7)
20. vru (6)
21. nru (5)
22. .ru (4)
23. rru (4)
24. yru (4)
25. qru (3)
26. zru (3)
27. 3ru (2)
28. jru (2)
29. 1ru (1)
30. 2ru (1)
31. r ru (1)
32. guru (40)
33. kuru (37)
34. ecru (29)
35. Peru (29)
36. thru (24)
37. buru (11)
38. meru (11)
39. iaru (8)
40. naru (8)
41. taru (8)
42. baru (7)
43. cwru (7)
44. heru (7)
45. piru (7)
46. ruru (7)
47. saru (7)
48. toru (7)
49. beru (6)
50. daru (6)
51. haru (6)
52. koru (6)
53. maru (6)
54. miru (6)
55. puru (6)
56. siru (6)
57. aaru (5)
58. biru (5)
59. boru (5)
60. caru (5)
61. coru (5)
62. hiru (5)
63. jeru (5)
64. karu (5)
65. moru (5)
66. paru (5)
67. stru (5)
68. teru (5)
69. yaru (5)
70. acru (4)
71. amru (4)
72. apru (4)
73. atru (4)
74. deru (4)
75. duru (4)
76. faru (4)
77. fsru (4)
78. goru (4)
79. ibru (4)
80. imru (4)
81. iyru (4)
82. nuru (4)
83. roru (4)
84. scru (4)
85. seru (4)
86. spru (4)
87. viru (4)
88. waru (4)
89. wcru (4)
90. wtru (4)
91. btru (3)
92. ccru (3)
93. chru (3)
94. cnru (3)
95. ctru (3)
96. diru (3)
97. djru (3)
98. doru (3)
99. ebru (3)
100. edru (3)

Next page >>

Too many results? Click Common words and phrases above! Learn more about wildcard features.

Show only matches that are related to this concept:
  

Search completed in 0.295 seconds.

Home  Reverse Dictionary  Customize  Browse Dictionaries  Privacy API    Help